f l y f i s h i n g . p l 2020.07.06
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp. Ilość turbin OS San. Autor: trouts master. Czas 2020-07-05 20:08:01.


poprzednia wiadomosc Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? : : nadesłane przez Józef Jeleński (postów: 1718) dnia 2019-09-11 20:25:14 z *.neoplus.adsl.tpnet.pl
  Nie ma co liczyć na rząd. Właśnie uchwalił strategię środowiska do 2030 roku. To taka sama jak ta z roku 2014 ale z poprawkami. Poniżej w calości uchwała. Dowiedzcie się co miałobyć - a czego nie będzie do 2030 roku.

Warszawa, dnia 6 września 2019 r.
Poz. 794, UCHWAŁA Nr 67 RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”, stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. W załączniku do uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bez-
pieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. poz. 469) w rozdziale IV:
1) uchyla się podrozdział 1. „Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska”;
2) uchyla się podrozdział 3. „Cel 3. Poprawa stanu środowiska”;
3) w podrozdziale 4. „Główne kierunki interwencji i zadania w obszarze energetyki i środowiska” w tabeli:
a) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin”
uchyla się:
– działanie nr 1,
– działania nr 3–6,
b) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody” uchyla się działania nr 7–10,
c) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna” uchyla się działania nr 11–14,
d) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią” uchyla się działa
nia nr 15A, 15B i 16,
e) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki” uchyla się działania nr 35–38,
f) w części zatytułowanej „3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energe-
tyczne” uchyla się działania nr 39–44,
g) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania ener-
getyki” uchyla się działania nr 45–47,
h) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energe-
tycznych i środowiskowych” uchyla się działania nr 48A, 48B i 49,
i) w części zatytułowanej „Kierunek Interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warun
ków do powstawania zielonych miejsc pracy” uchyla się działania nr 50–52;
4) w podrozdziale 5. „Wskaźniki” w tabeli:
a) w części zatytułowanej „Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska” uchyla się lp. 1–5,
b) w części zatytułowanej „Cel 3. Poprawa stanu środowiska” uchyla się lp. 17–26;
5) w podrozdziale 6. „Zagadnienia horyzontalne” uchyla się:
a) część „6.1. Adaptacja do zmian klimatu”,
b) część „6.5. Zielone zamówienia/zielone zakupy”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [7] 11.09 20:57
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [6] 11.09 21:30
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [4] 11.09 21:37
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [1] 11.09 21:42
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [0] 11.09 21:43
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [0] 11.09 21:42
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [0] 19.09 12:12
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [0] 11.09 21:41
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [1] 12.09 18:34
  Odp: Ostatni bastion lipienia w Polsce? [0] 19.09 12:18
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus